Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbijbehorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing bij het volgen van een rijopleiding bij rijschool RAP. Hierna te noemen ‘de rijschool’.

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool

1. Rijinstructie wordt gegeven door een instructeur die voldoet aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De tjidsduur van de te geven rijles wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.
4. De cursist die via de rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde lesmotorvoertuig als waarin hij/zij rijinstructie heeft gekregen. Indien nodig wordt er een vervangend lesmotorvoertuig geregeld die door het CBR erkend is.
5. De cursist heeft de mogelijkheid een proefles af te leggen.
6. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist

1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht gehouden.
2. Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient de cursist dit minimaal 24 uur van te voren aan de rijschool te melden. (Zondagen, alsmede feestdagen worden niet meegerekend).
4. De cursist stelt zich begeleidbaar op en dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 4. Betalingsregelingen

1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
2. De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant.
3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennismaking van de prijsverhoging.
4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 5. Rijopleiding

de rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door een bevoegde rijinstructeur, met een tijdsduur van minimaal 50 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 6. Praktijkexamen

1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
2. de cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. De cursist vanwege ziekte niet in staat is het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan euro 16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
b. Een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden en binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
c. Het lesvoertuig of een vervangend lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
d. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. de rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3. Indien de rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient examengeld overgemaakt op de rekening van de rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijding tijdens proefles, rijles of het praktijkexamen.
2. De rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beinvloeden.
3. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiele consequenties indien de cur- sist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 9. Beeindiging rijopleiding

1. Indien de rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beeindigen om dusdanige dringende redenen dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De rijschool zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden en administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.

Artikel 10. Klachtenregeling

1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op de bemiddeling van de rijschool.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aan de slag?

Bel voor een afspraak of proefles:

06 27 45 88 00

 

Openingstijden

 maandag   gesloten    
 dinsdag - vrijdag   08:00 - 17:20   uur
 zaterdag   11:20 - 17:20    uur
 avondopening in overleg    

Search